Základní škola a mateřská škola Husinec - Řež

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání v Základní škole Husinec – Řež od školního roku 2018/2019


Ředitelství školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a mateřská škola Husinec – Řež, příspěvková organizace, rozhodlo podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 a § 183 zákona číslo 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, a v souladu se zákonem číslo 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, že vyhovuje žádostem zákonných zástupců o přijetí k základnímu vzdělávání ve výše nadepsané škole a přijímá k základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019
tyto děti (děti jsou uvedeny pod registračními čísly přidělenými u zápisu):

 

1                      11                    24

2                      13                    26

3                      15                    27

4                      16                    30

5                      17                  

6                      19                   

7                      20                   

8                      21                   

9                      22                   

10                    23

 

První třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 22. 5. 2018 od 18:00 hodin v budově základní školy.

 

Mgr. Josef Hrubý
ředitel školy

 

Vyhlášení ředitelského volna

Ředitelství Základní školy a mateřské školy Husinec-Řež vyhlašuje v souladu s ustanovením § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů z provozních a organizačních důvodů ředitelské volno na dny 30. 4. 2018 a 7. 5. 2018Bude přerušen provoz školní družiny i školní jídelny.


Z organizačních důvodů bude oba dva dny přerušen provoz mateřské školy.

 

Mgr. Josef Hrubý
ředitel

Výsledky voleb z řad zákonných zástupců do školské rady

Výsledky voleb z řad zákonných zástupců do školské rady konané dne 9. 4. 2018


Volby byly uzavřeny v 19:30.


Volební komise ve složení Mgr. Josef Hrubý (ředitel školy), Mgr. Miluše Volková (učitelka) a Ing. Helena Martináková, Ph.D. spočítala platné hlasovací lístky.


Celkový počet platných hlasovacích lístků byl 63.


Kandidát RNDr. David Brož, CSc. získal 10 hlasů.

Kandidát Ing. Petr Mixa získal 34 hlasů.

Kandidát RNDr. Andrej Plecháček získal 19 hlasů. 

 

Závěr volební komise:

Členkou školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků se stává pan Ing. Petr Mixa.

  

Mgr. Josef Hrubý

Mgr. Miluše Volková

Ing. Helena Martináková, Ph.D.

Zápis do 1. třídy na rok 2018/2019

Zápis do 1. třídy naší základní školy proběhne 19. 4. 2018 od 13:00 do 18:00. Přineste s sebou prosím svůj občanský průkaz a rodný list dítěte. Budeme rádi, pokud budete mít již vyplněnou i Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, která je ke stažení na webových stránkách školy. Přihlašovat na přesný čas k zápisu se budete moci od 19. 3. na nástěnce u vchodu do MŠ.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku

Na základě žádostí zákonných zástupců přijatých při zápisu do 1. ročníku bude ředitelství školy přijímat děti narozené v období 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 podle následujících kritérií:

1. Dítě mělo odklad ve školním roce 2017/2018 z rozhodnutí ředitele Základní školy a mateřské školy Husinec - Řež.
2. Dítě má trvalý pobyt v obci Husinec - Řež.
3. Dítě má v Základní škole Husinec - Řež sourozence ve vyšším ročníku.
4. Děti z ostatních obcí, případně děti narozené v období 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012, které se se svými zákonnými zástupci dostavily k zápisu a splňují zákonné povinnosti.

Další informace k zápisu naleznete v sekci ZŠ - Zápis do 1. třídy.

Mgr. Josef Hrubý - ředitel školy

 

 

 

 

 

Volby do školské rady

Volby do Školské rady při Základní škole a mateřské škole Husinec - Řež, příspěvková organizace se uskuteční dne 9. 4. od 17:00 do 19:30. Z řad zákonných zástupců se bude volit jeden z následujících kandidátů:

  • RNDr. David Brož, CSc.
  • Ing. Petr Mixa,
  • RNDr. Andrej Plecháček

Za účast při volbách děkujeme.

 

Den otevřených dveří v ZŠ

Den otevřených dveří v ZŠ

Ve středu 14.3. 2018 se koná den otevřených dveří v naší škole. Během dopoledne od 8:00 do 14.00 hodin můžete přijít do školy a vidět vše "na živo", tedy navštívit i výuku dne.